Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Novel Property Finance d.d. 01 juli 2023

 Artikel 1 – Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft aan de Opdrachtnemer
  • Opdrachtnemer: Novel Property Finance, Willem de Zwijgerlaan 33, 1056 JE te Amsterdam
  • Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, zoals nader vastgelegd in de opdracht tot dienstverlening

Artikel 2 – Toepasselijkheid                                                                              

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden welke door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
  • Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of opdracht tot dienstverlening retour is ontvangen, dan wel; op het moment dat de Opdrachtnemer op (mondeling) verzoek van Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever.

2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht tot dienstverlening voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 – informatieverstrekking door Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de aangegane Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

2. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de Overeenkomst relevant is. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de betreffende bescheiden aan deze geretourneerd.

4. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon of personen de verleende Overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer is bij de uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd na overleg met Opdrachtgever derden in te schakelen. Artikel 404 Boek 7 van het burgerlijk wetboek wordt hierbij uitgesloten.

Artikel 6 – Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3. Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de origine zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikte of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten van derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

 Artikel 8 – Honoraria

1. De op de Overeenkomst van toepassing zijnde honoraria staan vermeld in de opdracht tot dienstverlening of samenwerkingsovereenkomst.

2. Indien dossierkosten van toepassing zijn, dan worden deze bij aanvang van de Overeenkomst in rekening gebracht. Deze kosten worden niet terugbetaald indien de Overeenkomst voortijdig wordt beëindigd door 1 van beide partijen.

2. Indien voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd in geval van duurovereenkomsten de overeengekomen vergoeding dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

3. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting,  indien van toepassing, in rekening gebracht.

Artikel 9 – Betaling

1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de in de opdracht tot dienstverlening overeengekomen betalingstermijn(en). Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders aangegeven, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

2. Indien Opdrachtgever niet binnen de onder 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. In aanvulling hierop kan een boeteclausule in werking treden, indien deze onderdeel uitmaakt van de opdracht tot dienstverlening, uit hoofde van de Overeenkomst.

3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

5. In geval van een gezamenlijk gegeven Overeenkomst zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

 Artikel 10 – Reclames

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 Artikel 11 – Levertermijn

1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat, indien een termijn is overeengekomen, de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien dit uit de aard van de Overeenkomst voortvloeit.

3. De Overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is –door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 25 boek 6 van het burgerlijk wetboek.

Artikel 12 – Opzegging

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de Overeenkomst opzeggen, met inachtneming van het bepaalde in de opdracht tot dienstverlening.

2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

3. De bepalingen van afdeling 1 van titel 7, boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing, met uitzondering van artikel 7:404.

 Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een adviseur kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende Overeenkomst, tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds maar veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

 Artikel 14 – Internetverkeer

Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn zich ervan bewust dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s verbonden zijn zoals onder meer vervorming, vertraging en virusoverbrenging. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van dergelijke risico’s. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die mogelijkerwijs ontstaat ten gevolge van het gebruik van elektronische mail.

Artikel 15 – Vervaltermijn 

1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.